Maltepe Escort alanya Escort kartal Escort Maltepe Escort manavgat Escort Temyiz süreleri değişti - Başarır Hukuk

Temyiz süreleri değişti

Temyiz, istinaf mahkemesinin bozma kararı dışında kalan hükümlerinin yeniden incelenmesi için bir davanın taraflarına tanınan olağan bir kanun yoludur. Aslında temyiz, üst mahkemede açılan yeni bir davadır. Taraflar temyiz başvurusu ile istinaf mahkemesi kararının değiştirilmesini veya bozulmasını talep ederler. İstinaf ceza dairelerinin kararlarının temyiz incelemesi bir üst mahkeme tarafından, yani bir temyiz mahkemesi olan Yargıtay tarafından yapılır.
Ceza hukuk ve yargılamalarında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer –yayınlanan 7035 sayılı yasa ile CMK , HMK ve İYUK da) değişiklikler yapılmıştır.
7035 sayılı Kanun’un 21. maddesi ile 5271 sayılı Kanunun 291 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yedi” ibaresi “on beş” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre Ceza Muhakemesi Kanunu’nun değişik 291. maddesi:
Temyiz istemi ve süresi
Madde 291 – (1) Temyiz istemi, hükmün açıklanmasından itibaren on beş gün içinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. Tutuklu bulunan sanık hakkında 263 üncü madde hükmü saklıdır. (1)
(2) Hüküm, temyiz yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar.
Temyiz süresinin hesaplanmasında kararın verildiği gün hesaba katılmaz, son gün tatile denk gelirse sonraki ilk iş günü temyiz süresinin son günü olarak kabul edilir.
Davanın tarafları duruşmada hazır ise karar kendilerine sözlü olarak açıklanır, bu duruma kararın tefhimi denilir. Karar hemen öğrenildiği için tarafların 15 günlük temyiz süresi de öğrenme tarihi olan duruşma gününden hemen sonraki gün işlemeye başlar.

Davanın tarafları duruşmada hazır değilse, mahkeme tarafların yokluklarında karar verip mahkeme kararını taraflara tebliğ eder. Bu durumda kararın taraflara tebliğ edildiği günün ertesi ertesi günü 15 günlük temyiz süresi işlemeye başlar.

7035 sayılı Kanun’un 31. maddesi ile 6100 sayılı Kanunun 361 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir ay” ibaresi “iki hafta” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun değişik 361. maddesi:
Temyiz edilebilen kararlar
MADDE 361- (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir.
(2) Davada haklı çıkmış olan taraf da hukuki yararı bulunmak şartıyla temyiz yoluna başvurabilir.
Maddede bölge adliye mahkemesinin hukuk dairelerinin hangi kararlarına karşı temyiz yoluna gidilebileceğine ilişkin genel kural düzenlenmiştir. Buna göre davada haklı çıkmış olan tarafa da hukukî yararı bulunmak koşuluyla, temyiz yoluna başvurma olanağı tanınmıştır. Temyiz yoluna başvurma süresi bir aydan iki haftaya düşürülmüştür.

7035 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile 6100 sayılı Kanunun 363 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 33 : (1) İlk derece mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar ile istinaf incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına ve bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla kesin olarak verdikleri kararlar ile yine bu sıfatla verdikleri ve temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlarına karşı, yürürlükteki hukuka aykırı bulunduğu ileri sürülerek Adalet Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulur.

İlk derece mahkemelerinin ve bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin kesin olarak verdikleri kararlarla, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlara karşı, yürürlükteki hukuka aykırı oldukları ileri sürülerek Adalet Bakanlığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulabileceği belirtilmiştir.hatay escort hatay escort corlu escort corum escort burgaz escort giresun escort aydin escort ordu escort erzincan escort hatay escort sivas escort rize escort edirne escort aksaray escort kibris escort isparta escort erzurum escort tekirdag escort usak escort urfa escort kastamonu escort kibris escort manisa escort giresun escort urfa escort nevsehir escort sivas escort yalova escort ordu escort hatay escort yalova escort amasya escort kayseri escort ordu escort maras escort canakkale escort yalova escort balikesir escort manisa escort urfa escort mugla escort trabzon escort bolu escort corlu escort diyarbakir escort isparta escort kutahya escort elazig escort erzurum escort sakarya escort afyon escort kutahya escort konya escort agri escort cesme escort sinop escort sivas escort konya escort kibris escort adapazari escort luleburgaz escort adana escort kibris escort rize escort sakarya escort alanya escort isparta escort burdur escort konya escort bitlis escort canakkale escort sivas escort amasya escort mus escort aydin escort van escort yalova escort kastamonu escort mardin escort bolu escort afyon escort sakarya escort isparta escort tokat escort trakya escort bayburt escort urfa escort mardin escort